GDPR a obchodní podmínky

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

 

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako provozovatel e-shopu informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

1. Informace o správci osobních údajů

 

Radek Micopulos

se sídlem Bílá Třemešná 442, 544 72, IČ: 07329580

 

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle: 732864037 nebo e-mailu: info@jezcivkleci.cz (dále jen „Správce”)

 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

 

 

3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

 

 

Kategorie osobních údajů:

 

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). Jedná se o údaje, které jste nám poskytli při odeslání objednávky.

 

Účel zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje subjektu údajů, které jste nám odevzdali při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 

 

4. Popis kategorií příjemců

 

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce.

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele:

 

 1. společnost, která pro Správce zajišťuje vedení účetnictví - Správce tyto údaje neposkytuje dále
 2. společnost, která pro Správce zajišťuje správu IT systému - správu provádí sám Správce

 

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení

 

6. Informace o právech subjektů údajů

 

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

 • Právo na přístup= právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
 • Právo na opravu= právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)= právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;
 • Právo na omezení zpracování= právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
 • Právo na přenositelnost údajů= Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku= právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování= právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;
 • Právo odvolat souhlas= právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
 • Právo podat stížnost= právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY:


Objednávka a uzavření kupní smlouvy se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014

 

Odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany zákazníka je UZAVŘENA KUPNÍ SMLOUVA a to včetně nákladů na poštovné. Není-li zásilka zákazníkem vyzvednuta a přitom nebyla včas a řádně stornována, vyhrazujeme si právo na vrácení nákladů spojených s poštovným a manipulací. 

Vyplněním registračního formuláře pro závazné uzavření objednávky internetového obchodu JEŽCIVKLECI.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování jeho osobních údajů.

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz